свържете се с нас: 0895  67 74 67

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:
(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)
До  „КЛАС ПЕРФЕКТ” ООД, ЕИК 204088081
С настоящото уведомявам/e, че се отказваме от сключения от мен/нас договор за предоставяне на следната услуга: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………

Подпис на потребителя/ите: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………

Стандартен формуляр за упражняване правото на рекламация:
До „КЛАС ПЕРФЕКТ” ООД, ЕИК 204088081
С настоящото уведомявам/e, че открих несъответствие на услугата/ите с договореното.
Предмет на рекламацията:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Поръчано на/получено на - ……………………………………………………………………………………………………
Предпочитан начин на удовлетворение за услуги:
1. Извършване на услугата в съответствие с договора
2. Отбив от цената
3. Възстановяване на заплатената сума
(заградете желаната опция)
Прилагам следните документи:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
(заградете желаната опция)
Размер на претендираната сума: ……………………………..
Име на потребителя/ите – ………………………………………………………………………………………………………
Адрес на потребителя/ите - ………………………………………………………………………………………………………
Подпис на потребителя: ……………………………………………….
(само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
Дата: ……………………………………………