свържете се с нас: 0895  67 74 67

 

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА
“KLASPERFECT

Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „Клас Перфект” ООД, наричано по-долу "КЛАС ПЕРФЕКТ”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на домейн www.klasperfect.com (наричани по-долу Потребители), от друга.
„Клас Перфект” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК 204088081 със седалище и адрес на управление: гр.Костинброд ул. Китка № 5, имейл адрес: klasperfekt@gmail.com, телефон: 0895 677 467.
   
Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги). С визуализирането на Сайта всеки Потребител автоматично се задължава да спазва условията, описани по-долу.
    Настоящият документ съдържа информация за дейността на „ КЛАС ПЕРФЕКТ ” и общите условия за ползване на услугите, предоставяни от ,,КЛАС ПЕРФЕКТ”, като уреждат отношенията между нас и всеки един от потребителите ни.
Щом използвате този сайт Вие приемате Общите условия, което е задължително условие за  сключване на договора между Потребителя и ,, КЛАС ПЕРФЕКТ '', ако не сте съгласни с Общите Услобия трябва да спрете да използвайте този сайт.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да  бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и КЛАС ПЕРФЕКТ договор. Такива данни са имена, телефон, адрес и имейл.


ДЕФИНИЦИИ

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:
Потребител -  е всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.
Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, политика за защита на личните данни, бисквитки, правила за регистрация и доставка, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и замяна и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.
Лични данни - информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.
Услуга - всяка материална или интелектуална дейност, която се извършва по независим начин, предназначена е за друго лице и не е с основен предмет прехвърляне владение на вещ.
Договор за услуга - договор, различен от договор за продажба, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуга на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за нея.
Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове - процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за услуга на предлаганите от “КЛАС ПЕРФЕКТ” услуги.

ЦЕНИ
  Чл. 1. (1) Цените на предлаганите услуги са тези, посочени на уебсайта на „КЛАС ПЕРФЕКТ” към момента на извършване на поръчка, освен в случаи на очевидна грешка.
Цените на услугите включват ДДС, в случаите, в които е предвидено начисляването му.
(2)„КЛАС ПЕРФЕКТ” си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
(3) „КЛАС ПЕРФЕКТ” може да предоставя отстъпки за услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от „КЛАС ПЕФЕКТ”. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща услуга.
ПЛАЩАНЕ

Чл.2. (1) Потребителят може да заплати цената на поръчаните услуги като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности.
(2)Ако Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
(3)„КЛАС ПЕРФЕКТ” не носи отговорност, ако даден метод плащане, включващ трета страна - доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на „КЛАС ПЕРФЕКТ”.

ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРА И ЗАМЯНА

Чл.3. (1) Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на сключване на договора за услуга от Потребителя.
(2)За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено,, КЛАС ПЕРФЕКТ” за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително, но не само: съдържание и стойност на поръчката, данни на лицето, направило поръчката и др.
(3) ,,КЛАС ПЕРФЕКТ“ публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
(4) В тези случаи „КЛАС ПЕРФЕКТ“ незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му на траен носител.
(5) Когато във връзка с изпълнението по договора ,,КЛАС ПЕРФЕКТ“ е направил разноски и Потребителят се откаже от договора, „КЛАС ПЕРФЕКТ“ има право да задържи съответната сума за направените разноски или да изисква тяхното плащане.

Чл.4. Потребителят няма право да се откаже от договора в случай че предмет на същия са  услуги, при които услугата е предоставена напълно и изпълнението й е започнало с изричното предварително съгласие на потребителя и потвърждение от негова страна, че знае, че ще загуби правото си на отказ, след като договорът бъде изпълнен изцяло от търговеца.
 Чл.5 .„КЛАС ПЕРФЕКТ” възстановява на Потребителя заплатената от него цена.


РЕКЛАМАЦИЯ

Чл.6. (1) Потребителят има право на рекламация за всяко несъответствие на услугата с договореното/поръчаното.

(2) Потребителят има право да предяви рекламация на услугата, независимо от това дали производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция.
Рекламацията на услуги може да се предяви до 14 дни от откриване на несъответствието на услугата с договореното.
Чл.7. (1)Рекламацията се подава устно на посочения от „КЛАС ПЕРФЕКТ“ телефон или писмено чрез, посочения имейл, по поща или подадена до адреса на дружеството. ,,КЛАС ПЕРФЕКТ“ представя на сайта си достъп до формуляр за рекламация.
(2) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес, телефон и email за контакт.
Чл.8. При подаване на рекламация потребителят задължително следва да приложи и документите, на които се основава претенцията, а именно:
1. касова бележка или фактура;
2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;
3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.
Чл.9. Предявяването на рекламация не е пречка за предявяване на иск.
(1) „КЛАС ПЕРФЕКТ“ поддържа регистър на предявените рекламации. На Потребителя се изпраща документ на посочения от него имейл, в който е посочен номера на рекламацията от регистъра и вида на услугата.
 (2) Когато „КЛАС ПЕРФЕКТ“ удовлетвори рекламацията, издава акт за това, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на Потребителя.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Чл.10. (1) Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на „КЛАС ПЕРФЕКТ” (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „КЛАС ПЕРФЕКТ” или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на „КЛАС ПЕРФЕКТ”, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 (2) При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на „КЛАС ПЕРФЕКТ”, „КЛАС ПЕРФЕКТ” има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 (3) Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на „КЛАС ПЕРФЕКТ”.
Чл.11. „КЛАС ПЕРФЕКТ” се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.

ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.12. ,,КЛАС ПЕРФЕКТ” има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
Чл.13. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на „КЛАС ПЕРФЕКТ” или прекратяване поддържането на уебсайта му.
Чл.14. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
Чл.15. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
СПАСИТЕЛНА КЛАУЗА

Чл.16. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл.17. (1) ,,КЛАС ПЕРФЕКТ” се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
(2) Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми КЛАС ПЕРФЕКТ” в срок от един месец от получаването на съобщението по предходната алинея.
(3) В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения.
ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл.18. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.


ОРГАНИ РЕГУЛИРАЩ ДЕЙНОСТТА


Органите, регулиращи дейността на „ КЛАС ПЕРФЕКТ “ са Комисия за защита на потребителя /КЗП/ и Комисия за защита на личните данни (КЗЛД), със следните координати:
За КЗП:
Уебсайт: https://kzp.bg/kontakti
тел: 0700 111 22
email: info@kzp.bg
адрес: гр. София, пл. Славейков, №4А, ет. 3, 4 и 6


СПОРОВЕ


Потребителите могат да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС), достъпна на / http://ec.europa.eu/odr / - единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат възникналите споровете помежду си.
Алтернативното решаване на спорове /АРС/ между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.
Общите помирителни комисии съдействат за постигането на споразумение между потребители и търговци при спорове за договори за предоставяне на услуги.
Общите помирителни комисии са определени на регионален признак, а компетентна да решава спорове между „ КЛАС ПЕРФЕКТ“ и Потребител е Обща Помирителна комисия към Комисията за защита на потребителите със седалище гр. София и район на действие територията на София, Софийска област, област Кюстендил и област Перник;
Консолидирания списък на признатите органи за АРС на държавите - членки на Европейския съюз може да намерите на https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?